Trường THCS Hạ Giáp tổ chức cho các thầy cô sinh hoạt chuyên môn, soạn thảo nội dung ôn tập cho học sinh và vệ sinh trường lớp xanh - sạch - đẹp.