Tạo môi trường giáo dục Thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống. Tạo môi trường cho thiếu nhi ...